Số người online :
132
Số lượt truy cập:
2918791

 

PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV

Trưởng Phòng: Ông Trần Trọng Luật

Điện Thoại Bàn: 02543.844.444; Di động: 0966 958 952
Email: tranluat.brc17@gmail.com

 

 Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a) Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học hằng năm và dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy học;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng trung học chuyên nghiệp, chứng chỉ giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng dạy và học;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Kết hợp với các phòng chức năng, các khoa nghề xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, kiến tập; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy học; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng