Số người online :
5
Số lượt truy cập:
1891474
Tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao

 

 
         Chương trình đào tạo tin học chứng chỉ        
Ứng dụng CNTT Nâng cao

 


 

 BỘ ĐỂ THI MẪU TIN HỌC CCQG TRÌNH ĐỘ Ứng dụng CNTT Nâng Cao

 
PHẦN BÀI THI LÝ THUYẾT
PHẦN BÀI THI THỰC HÀNH
 
 

 

 

Mục Tiêu Chung:  -Giúp bạn làm quen với cấu trúc Chương trình, Thuật toán ,Ngôn ngữ lập trình ,….        
CHƯƠNG TRÌNH 1:   CHỨNG CHỈ B TIN HỌC MICROSOFT ACCESS 

 
Mục tiêu
            Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản cần thiết cho việc tổ chức, lưu trữ dữ liệu trong môi trường MS-ACCESS.
            Cung cấp cho học viên các kiến thức để thiết các dạng màn hình dữ liệu, các dạng báo biểu trong môi trường MS-ACCESS.
 
Khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ có thể:
 
                  - Tổ chức lưu trữ CSDL với Microsoft Access.
                  -  Xây dựng các truy vấn cập nhật, rút trích, thống kê dữ liệu.
                  -  Xây dựng các dạng màn hình nhập dữ liệu đơn giản bằng Wizard.
                  -   Tạo các dạng báo biểu trong Microsoft Access.
                  -   Xây dựng các điều khiển bằng Control Wizard.
 
 Đối tượng học viên :  Học viên có trình độ tương đương chứng chỉ A tin học
 
 Phần mềm:    Microsoft Access
 
Nội dung
LT+TH
Chương I
Tổng Quan Về CSDL Microsoft  Access
4
Chương  II
Thiết Kế Các Đối Tượng Trong Tập Tin CSDL (căn bản)
 
Bài 1
Bảng dữ liệu (Table)
6
Bài 2
Truy vấn dữ liệu (Query)
30
Bài 3
Màn hình nhập dữ liệu (Form)
15
Bài 4
Báo biểu (Report)
12
Bài 5
Tập lệnh ( Macro)
8
Tổng số tiết:         
75

 

  CHƯƠNG TRÌNH 2:   CHỨNG CHỈ B TIN HỌC TURBO PASCAL

 

 Mục tiêu: sau khi học xong khoá học này, học viên có khả năng

              -  Nắm vững các khác niệm trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
              -  Biết sử dụng thuật giải để giải quyết một  bài toán trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
              -  Vận dụng các kiến thức cơ sở để tiếp cận các ngôn ngữ lập trình bậc cao.
 
Đối tượng học viên: Học viên đã có trình độ tương đương A
 
Phần mềm:  Turbo Pascal/Free Pascal

 

Nội dung
LT+TH
Bái 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình pascal
4
Bái 2: Các khái niệm cơ bản
4
Bái 3: Thuật toán và Thuật giải
6
Bái 4: Biến số, Hằng số, biểu thức và câu lệnh đơn giản
6
Bái 5: Các lệnh có cấu trúc trong pascal
20
Bái 6: Kiểu liệt kê và kiểu đoạn con
6
Bái 7: Kiểu tập hợp và kiểu mảng
10
Bái 8: Chương trình con: Hàm/thủ tục
14
Bái 9: Kiểu xâu kí tự
10
Bái 10: Dữ liệu kiểu bản ghi và  kiểu tập tin
10
Tổng số tiết:
90

 


   


         Sau khi kết thúc Chương trình học các anh (chị ) học viên tham gia lớp ôn thi
và chuẩn bị cho kỳ thi
 Ứng dụng CNTT Nâng cao

 

         Học và thi tại trường. Chứng chỉ  Ứng dụng CNTT  Nâng cao do TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA cấp.

    

             Phòng máy thực tập                                                                           Giáo trình giảng dạy