Số người online :
18
Số lượt truy cập:
3010515

PHÒNG ĐIỀU HÀNH - TUYỂN SINH 

Trường Phòng:  Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số điện thoại: 02543.844.444 hoặc số DD: 0901.543.032

email: Tuyetnguyen063@gmail.com

 

Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và quản lý bộ máy tổ chức, quản lý hiệu quả vững mạnh.

- Thực hiện chính sách chế độ với cán bộ, giáo viên, học sinh

- Thực hiện các công việc hành chính, đời sống của nhà trường

- Giữ gìn bảo vệ và quản lý tài sản, bảo đảm an ninh an toàn, vệ sinh môi trường

- Xây dựng cơ cấu tổ chức các phòng ban, các bộ phận của trường

- Xây dựng các nội quy, quy chế, các quy định về quan hệ công tác, tổ chức hoạt động, lề lối làm việc, quản lý công việc liên quan đến các bộ phận, giáo viên và nhân viên của trường

  - Xây dựng và thực hiện quy hoạch, tuyển dụng đội ngũ cán bộ nhân viên, giảng viên, quản lý lao động. Quản lý công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên và giáo viên.

            - Tổ chức thực hiện kế họach đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên khi cử đi học, thực tập, mở lớp.